Werkwijze

Wat is de aanpak?

Hoe gaat het allemaal in z'n werk? Lees hier meer over het takenpakket van Alles Kits en de invulling daarvan.

Het vinden van een geschikte gastouder:
 • Alles Kits screent de gastouder op hun opleiding, ervaring, referenties in een uitgebreid intakegesprek. Het pedagogisch beleid en andere aan de opvang gerelateerde zaken worden doorgenomen en natuurlijk worden ook de wensen van de gastouder vastgelegd;
 • De opvanglocatie wordt geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne en dit wordt vastgelegd in een uitgebreid risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheidsverslag;
 • De referenties worden nagegaan;
 • De gastouder levert een gastouderprofiel aan: dit wordt aangevuld met een persoonlijke indruk van Alles Kits;
 • Bij een positief gevolg wordt na de inschrijving een dossier aangelegd. Hierin worden onder meer diploma's, certificaten, de Verklaring(en) omtrent het Gedrag (VOG) van gastouder en eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder, en het functioneren van de gastouder bijgehouden;
Het kennismakingsgesprek tussen vraag- en gastouder:
 • In het intakegesprek met de vraagouder(s) worden zo goed mogelijk hun wensen vastgelegd;
 • Vraagouders krijgen het profiel van geschikte gastouders voorgelegd of er wordt een zoekopdracht gestart om geschikte gastouder(s) te vinden;
 • De vraagouder(s) laten weten welke gastouder(s) de voorkeur hebben en Alles Kits plant een kennismakingsgesprek met de gastouder(s), vraagouder(s) en Alles Kits;
 • Alles Kits neemt contact op met gast- en vraagouder(s) om de ervaringen van het kennismakingsgesprek te bespreken;
 • Bij een wederzijds positieve ervaring wordt de kennismaking desgewenst omgezet in een koppeling en kan de koppelingsovereenkomst worden opgesteld;
 • De gastouder wordt (indien dit nog niet gedaan is) aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Na opname in dit register kan er aanspraak worden gemaakt op de Kinderopvangtoeslag.
Het koppelingsgesprek:
 • Alles Kits stelt op basis van de afspraken tussen vraag- en gastouders een opvangovereenkomst op en vraag- en gastouders ontvangen deze via mail ter inzage;
 • Wanneer beide partijen akkoord zijn gegaan met de overeenkomst wordt er een koppelingsgesprek gepland tussen de vraag- en gastouder op de opvanglocatie. Alles Kits is ook hierbij aanwezig;
 • Afspraken die tijdens de opvang gaan gelden worden ook vastgelegd (bv. toestemming voor het maken van uitjes etc.) tijdens dit gesprek;
 • De gastouder ontvangt een gastoudermap (tenzij die al eerder is ontvangen) en de vraagouder krijgt een opvangschriftje. Ook ontvangen beide partijen elkaars contactgegevens en belangrijke telefoonnummers;
 • Na ondertekening kan de opvang van start gaan (mits de registratie in het LRKP geregeld is).

Begeleiding tijdens de opvang:
 • Alles Kits verzorgt maandelijks de (factuur)administratie namens de gastouder;
 • Alles Kits heeft een inspanningsverplichting om vervanging te realiseren bij ziekte van een gastouder;
 • Jaarlijks ontvangen vraag- en gastouders een gespecificeerde jaaropgave;
 • Alles Kits organiseert evaluatiegesprekken: het eerste gesprek wordt drie maanden na de start van de opvang belegd, het tweede gesprek negen maanden na de start van de opvang en daarna wordt er jaarlijks geëvalueerd;
 • Voorafgaand aan de evaluatiegesprekken houdt Alles Kits observaties bij de gastouder;
 • Jaarlijks wordt er een voortgangsgesprek gehouden met de gastouder (tenzij hier eerder aanleiding voor is). Hierin wordt besproken hoe de samenwerking verloopt, hoe de kennis is van de protocollen of er bijzonderheden zijn aangaande de ontwikkeling van de kinderen, etc.
 • Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid opnieuw gecontroleerd;
 • Alles Kits organiseert scholingen en/of themabijeenkomsten voor de gastouders;
 • Voor bepaalde feestdagen (Valentijnsdag, Moederdag, Vaderdag, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis etc.) ontvangen de gastouders een uitgebreid voorstel voor activiteiten die met het thema samenhangen. Dit varieert inhoudelijk van liedjes, gedichtjes, (knutsel)activiteiten tot kleurplaten etc.;
 • Alles Kits is voor de gastouder altijd (!) beschikbaar als (pedagogische) vraagbaak.
Overige werkzaamheden:
 • Alles Kits heeft nauw contact met de oudercommissie en woont op verzoek van de oudercommissie vergaderingen bij;
 • Alles Kits organiseert in 2015 bv. in samenwerking met de oudercommissie een benefiet om geld in te zamelen voor de Sinterklaasbank;
 • Alle andere voorkomende zaken (verzorgen van reclameuitingen, schrijven van nieuwsbrieven, bijhouden van de website etc.) om bestaansrecht te creeëren en te behouden.
Dit alles bij elkaar komt uit op een gemiddelde van ruim 2 uur per maand wat besteed wordt aan elk gezin. Vanuit de Wet Kinderopvang is er een verplichting van 16 uur per jaar wat een gastouderbureau aan minimaal aan de werkzaamheden en begeleiding dient te besteden. Door alle extra werkzaamheden (waaronder meer evaluaties, observaties en scholing dan verplicht) wordt dit ruimschoots overschreden.